• Почетна
  • Обустављене
  • Јавне набавке мале вредности

Јавне набавке мале вредности

ЈН МВ 1.2.34./2018- УСЛУГА ТЕРЕНСКЕ ПРОВЕРЕ НАБИЈЕНОСТИ ТЛА (стишљивости)

Предметна јавна набавка спроводи се у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана14.05.2018. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

ЈН МВ 1.2.34./2018- УСЛУГА ТЕРЕНСКЕ ПРОВЕРЕ НАБИЈЕНОСТИ ТЛА (стишљивости)

71510000 –услуге испитивања терена

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
24.05.2018. године до 11 часова
Јавно отварање понуда:
24.05.2018. године у 11 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о обустави поступка

Обавештење о обустави поступка

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

ЈНМВ 1.2.41/2018 ТРОШКОВИ ИЗРАДЕ ГАЗДОВАЊА ШУМАМА ЗА ГАЗДИНСКУ ЈЕДИНИЦУ „МИЛИЋЕВО БРДО“,“ТОПЧИДЕРСКИ ПАРК-ШУМЕ“ И „РЕПИШТЕ“

Предметна јавна набавка спроводи се у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 24.04.2018. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

ЈНМВ 1.2.41/2018 ТРОШКОВИ ИЗРАДЕ ГАЗДОВАЊА ШУМАМА ЗА ГАЗДИНСКУ ЈЕДИНИЦУ „МИЛИЋЕВО БРДО“,“ТОПЧИДЕРСКИ ПАРК-ШУМЕ“ И „РЕПИШТЕ“
71243000-израда нацрта планова (системи и интеграција)

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
08.05.2018. године до 09 часова
Јавно отварање понуда:
08.05.2018. године у 09 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

ЈНМВ броj 1.1.21/2018 - ПОЛИПРОПИЛЕНСКЕ И ПВЦ саксије

Предметна јавна набавка спроводи се у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 05.04.2018 године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

ЈНМВ броj 1.1.21/2018 - ПОЛИПРОПИЛЕНСКЕ И ПВЦ саксије

03120000-Хортикултурни производи и производи из расадника

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=184930

Рок за достављање понуда:
17.04.2018. године до 11 часова
Јавно отварање понуда:
17.04.2018. године у 11 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о обустави поступка јавне набавке мале вредности

Oбавештење о обустави поступка јавне набавке

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

ЈНМВ 1.2.39/2017 ПРОЈЕКАТ ХИДРОТЕХНИЧКОГ УРЕЂЕЊА ЦЕЛИНЕ А У ТОПЧИДЕРСКОМ ПАРКУ

Предметна јавна набавка спроводи се у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 27.09.2017. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

ЈНМВ 1.2.39/2017 ПРОЈЕКАТ ХИДРОТЕХНИЧКОГ УРЕЂЕЊА ЦЕЛИНЕ А У ТОПЧИДЕРСКОМ ПАРКУ
71243000-израда нацрта планова (системи и интеграција)

 

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=171187

Рок за достављање понуда:
09.10.2017. године до 09 часова
Јавно отварање понуда:
09.10.2017. године у 09 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

ЈН МВ 1.2.46/2017 СТРУЧНО ОСПОСОБЉАВАЊЕ И УСАВРШАВАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ, Партија 1-Стручно оспособљавање за рад са опасним материјама

Предметна јавна набавка спроводи се у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 25.04.2017. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке: 

ЈН МВ 1.2.46/2017 СТРУЧНО ОСПОСОБЉАВАЊЕ И УСАВРШАВАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ, Партија 1-Стручно оспособљавање за рад са опасним материјама
80000000 – Услуге образовања и стручног оспособљавања

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
09.05.2017. године до 11 часова
Јавно отварање понуда:
09.05.2017. године у 11 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Појашњење и додатне информације

Измена конкурсне документације 27.04.2017.године

Остала обавештења

Одлука о обустави поступка

Обавештење о обустави поступка

ЈН 1.1.12./2017- БИЉНИ МАТЕРИЈАЛ, ЦВЕЋЕ И СЕМЕ Партија 2-Руже

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана10.04.2017. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

ЈН бр. 1.1.12./2017- БИЉНИ МАТЕРИЈАЛ, ЦВЕЋЕ И СЕМЕ Партија 2-Руже
031211000 – Хортикултурни производи

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
12.05.2017.године до 11 часова
Јавно отварање понуда:
12.05.2017. године. године у 11 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о обустави поступка

Обавештење о обустави поступка

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

© ЈКП Зеленило-Београд