• Почетна
  • Завршене
  • Јавне набавке мале вредности

Јавне набавке мале вредности

ЈНМВ 1.2.26/2019- ИЗНАЈМЉИВАЊЕ WC КАБИНА СА САНИТАРНОМ УСЛУГОМ ЧИШЋЕЊА

Предметна јавна набавка спроводи се у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 1202.2019. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

98300000-разне услуге

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
21.02.2019. године до 13 часова
Јавно отварање понуда:
21.02.2019. године у 13 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора 1 2 26 19

Обавештење о закљученом уговору 1 2 26 19

 

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

1.2.42/2018- УСЛУГА МЕДИЦИНЕ РАДА

Предметна јавна набавка спроводи се у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 22.01.2019. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

85100000- Здравствене услуге

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
01.02.2019. године до 11 часова
Јавно отварање понуда:
01.02.2019. године у 11 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

ЈНМВ 1.2.56/2018- ИЗРАДА ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ПОТРЕБЕ ХИДРОТЕХНИЧКОГ УРЕЂЕЊА ТОПЧИДЕРСКОГ ПАРКА

Предметна јавна набавка спроводи се у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 28.12.2018. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

ЈНМВ 1.2.56/2018- ИЗРАДА ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ПОТРЕБЕ ХИДРОТЕХНИЧКОГ УРЕЂЕЊА ТОПЧИДЕРСКОГ ПАРКА
71320000 –услуга техничког пројектовања

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
08.01.2019. године до 09 часова
Јавно отварање понуда:
08.01.2019. године у 09 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

ПРИЛОГ КОНКУРСНЕ ДОК ТOPCIDERSKI PARK

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору 1 2 56 18

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

Земља за цвеће редни број ЈН МВ 1.1.27/2018

Предметна јавна набавка спроводи се у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 28.12.2018.  године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

Земља за цвеће редни број ЈН МВ 1.1.27/2018
Назив и ознака из општег речника набавки
03100000 - Пољопривредни и хортикултурни производи

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
08.01.2019. до 13:00
Јавно отварање понуда:
08.01.2019. у 13:15

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Појашњење и додатне информације

Одлука о додели уговора

Oбавештење о закљученом уговору

Остала обавештења

ЈНМВ 1.2.18/2018- Услуга сервисирања противпожарних апарата

Предметна јавна набавка спроводи се у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 27.12.2018. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

50800000- разне услуге поправке и одржавања

 

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
09.01.2019. године. године до 11 часова
Јавно отварање понуда:
09.01.2019. године у 11 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора 1 2 18 18

Обавештење о закљученом уговору 1 2 18 18

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

ЈН МВ 1.2.48/2018 Услуга архивирања регистратурског материјала

Предметна јавна набавка спроводи се у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 24.12.2018. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

79995100-услуге архивирања

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:

08.01.2019. године до 11 часова

Јавно отварање понуда:
08.01.2019. године у 11 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ бр. 1

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ

Обавештење о закљученом уговору 1 2 48 18

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

© ЈКП Зеленило-Београд