• Почетна
  • Завршене
  • Јавне набавке велике вредности - отворени поступак

Јавне набавке велике вредности - отворени поступак

ЈН 1.1.95/2018- НАБАВКА АУТОПОДИЗАЧА

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 05.11.2018. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

ЈН 1.1.95/2018- НАБАВКА АУТОПОДИЗАЧА
Назив и ознака из општег речника набавки:
43300000– грађевинске машине и опрема

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
05.12.2018. године до 11 часова
Јавно отварање понуда:
05.12.2018. године. године у 11 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Појашњење и додатне информације

Појашњење и измена конкурсне документације  16.11.2018

Појашњење конкурсне документације   26.11.2018.

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Остала обавештења

ЈН 1.1.91 /2018- Грађевински разни материјал

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 05.11.2018. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

44110000 -грађевински материјали

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
06.12.2018. године до 11 часова
Јавно отварање понуда:
06.12.2018. године. године у 11 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Прва измена и допуна конкурсне документације 1 1 91 18

Одлука о додели уговора 1 1 91 18

Обавештење о закљученом уговору 1 1 91 2018

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

ЈН 1.1.97/2018 – РЕЗАНА ГРАЂА

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 02.11.2017. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

8. ЈН 1.1.97/2018 РЕЗАНА ГРАЂА
03419100- производи од дрвене грађе

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
04.12.2018. године до 11 часова
Јавно отварање понуда:
04.12.2018. године у 11 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

ЈН 1.1.82/2018 НАБАВКА СОФТВЕРА ЗА КОНТРОЛУ ШТАМПЕ (надоградња постојећег решења)

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 26.10.2018. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

ЈН 1.1.82/2018 НАБАВКА СОФТВЕРА ЗА КОНТРОЛУ ШТАМПЕ (надоградња постојећег решења)

48000000 – програмски пакети и информациони системи

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=199646

Рок за достављање понуда:
30.11.2018. године до 09 часова
Јавно отварање понуда:
30.11.2018. године у 09 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ОД 21.11.2018.

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

Обавештење о закљученом уговору

 

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

ЈН 1.2.47/2018- УСЛУГА ОДРЖАВАЊА ПОСЛОВНИХ ОБЈЕКАТА - ЧИШЋЕЊЕ

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 16.10.2018. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

ЈН 1.2.47/2018- УСЛУГА ОДРЖАВАЊА ПОСЛОВНИХ ОБЈЕКАТА - ЧИШЋЕЊЕ
90910000 – услуга чишћења

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=198861

Рок за достављање понуда:
16.11.2018. године до 13 часова
Јавно отварање понуда:
16.11.2018. године у 13 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Oдговор јн 1.2.47/208. од 19.10.2018. године

Oдговор јн 1.2.47/2018 од 26.10.2018. године

Oдлука о додели уговора

Обавештење о закљученом Уговору

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

ЈН 1.1.20/2018 МАТЕРИЈАЛ ЗА ЗИМСКУ СЛУЖБУ

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 15.10.2018. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

44113910 - Материјал за зимску службу на путевима
14400000 - Со и чист натријум хлорид

 

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
16.11.2018. године до 11 часова
Јавно отварање понуда:
16.11.2018. године у 11 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Појашњење конкурсне документације

Одлука о додели п2

Одлука о додели п3

Обавештење о закљученом уговору П2

Обавештење о закљученом уговору П3

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

© ЈКП Зеленило-Београд